OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Růže 1 kg

66,07 Kč

54,60 Kč bez DPH

Kód BOP-020
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Vícesložkové hnojivo s vysokým podílem výživných látek speciálně upravené pro potřeby všech typů růží. Vysoký obsah draslíku zlepšuje celkový stav rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči mrazu. Hořčík zajišťuje svěží zelenou barvu listů a intenzivní barvy květů.

 

Návod k použití:

Dávkování:

Před sázením: 25 g rostlina

V březnu a červnu: 40 – 50 g / m2

Změřte doporučenou dávku. Rovnoměrně rozmístěte hnojivo kolem rostliny. Smíchejte granulát s vrchní vrstvou zeminy. Polijte rostlinu, aby se okamžitě aktivovaly látky v hnojivu.

 

Nebezpečí:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékař P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.

 

Složení:

Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK (Ca, Mg, S) 4 : 10 : 22 (4 : 2 : 9) s bórem (B) a zinkem (Zn) obsahující částečně rozložený fosfát. Živiny % (m / m), 4 % celkového dusíku ve formě dusičnanu amonného, 10 % oxidu fosforečného (P2O3) rozpustného v minerálních kyselinách, (celkového). (včetně minimálně 5 % oxidu fosforečného (P2O3) rozpustného v inertním roztoku citronanu amonného s vodou. Min. 2,5 % oxidu fosforečného (P2O3) rozpustného ve vodě), 22 % oxidu draselného (K2O) rozpustného ve vodě, 4 % oxidu vápenatého (CaO) rozpustného ve vodě, 0,1 % celkového bóru (B) a 0,2 % celkového zinku (Zn). 5 % oxidu draselného (K2O) rozpustného ve vodě.

Obsahuje superfosfát.