OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON růže 1 kg

66,07 Kč

54,60 Kč bez DPH

Kód BOP-020
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

BOPON růže, 1 kg


BOPON růže je vícesložkové hnojivo s vysokým podílem výživných látek speciálně upravené pro potřeby všech typů růží. Vysoký obsah draslíku zlepšujte celkový stav rostlin a zvyšuje jejich odolnost vůči mrazu. Hořčík zajišťuje svěží zelenou barvu listů a intenzivní barvy květů.


 

Dávkování:


Před sázením – 25 g/rostlina

V březnu a červnu – 40–50 g/m2

Nepřekračujte doporučené dávkování, jinak hrozí poškození nebo zničení rostlin.

Vystačí na 25 m2 nebo 40 rostlin.


 

Použití:


Změřte doporučenou dávku. Rovnoměrně rozmístěte hnojivo kolem rostlin. Smíchejte granulát s vrchní vrstvou zeminy. Polijte rostlinu, aby se okamžitě aktivovaly látky v hnojivu.


 

Nebezpečí:


H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P510 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou péči.

 


Složení:


Hnojivo ES. Typ hnojiva: Hnojivo NPK (Ca, Mg, S) 4 : 10 : 22 (4 : 2 : 9) s bórem (B)a zinkem (Zn) obsahující částečně rozložený fosfát.

Živiny (% m/m) 4 % celkového dusíku (N) ve formě dusičnanu amonného, 10 % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v minerálních kyselinách (celkového) [včetně minimálně 5 % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v inertním roztoku citronanu amonného s vodou, min. 2,5 % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného ve vodě], 22 % oxidu draselného (K2O) rozpustného ve vodě, 4 % oxidu vápenatého (CaO) rozpustného ve vodě, 2 % celkového oxidu hořečnatého (MgO), 9 % oxidu sírového (SO3) rozpustného ve vodě, 0,1 % celkového bóru (B) a 0,2 % celkového zinku (Zn).