OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF Power Aktiv 3 x 50 g Levandule

78,77 Kč

65,10 Kč bez DPH

Kód BRE-133
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

V jádru má o 40 % více parfému. Poskytuje svěžest od prvního do posledního spláchnutí.

Použití:

K okamžitému použití. Zavěste pod okraj WC mísy.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Složení:

Více než 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, další přísady: parfém (amyl. Cinnamal, Benzyl Salicytate, Butyphenyl, Methylprpional, Coumarine, Linalool)

Spotřebujte do 3 let od data výroby.