OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BREF WC gel Excellence 700 ml

55,18 Kč

45,60 Kč bez DPH

Kód BRE-200*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
BRE-200*A

BREF WC gel Excellence citrus 700ml

na dotaz 55,18 Kč
BRE-200*B

BREF WC gel Excellence levandule 700ml

na dotaz 55,18 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Bref WC gel Excellence Citrus 700 ml

Bref WC gel Excellence Citrus odstraňuje vodní kámen, nečistoty a skvrny z okraje toalety a toaletní mísy. Může být použit jako každodenní čistič pro jakýkoliv povrch a tvar toalety.

Nová praktická láhev pro lepší manipulaci s dlouhým zaobleným hrdlem zjednodušuje čištění pod okrajem vaší toalety.


Použití:

Uzávěr bezpečný proti otevření dětmi. Otevření: Stiskněte víčko na obou stranách zároveň a otočte doleva. Zavření: Jemně otáčejte víčkem do zaklapnutí.

Aplikujte produkt pod okraj WC mísy. V případě odolných nečistot nechte působit 30 minut. Poté toaletu spláchněte. Pokud je třeba, použijte WC kartáč. Aplikujte pouze na toalety. Potřísněné prkénko okamžitě opláchněte vodou.

 

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte biocidy opatrně. Před použitím si přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 

Nesměšujte s bělícími činidly a jinými čističi, neboť se mohou uvolňovat toxické plyny - chlor nebo teplo. Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat v poloze usnadňující dýchání.
Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy

 

Skladování:

Uchovávejte produkt v suchu, v originálních, nepoškozených, dobře uzavřených lahvích při teplotě +5°C až + 40°C. Spotřebujte do 3 let od data výroby.