OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE Electric Sweet Fantasies NN 20 ml 12 ks

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód BRI-163
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Glade Náplň do elektrického strojku Sweet Fantasies  Náhradní náplň do elektrického strojku Glade Sweet Fantasies, který díky odpařování tekuté náplně poskytuje Vašemu domovu ještě intenzivnější vůni. Objem náplně 20 ml.

 

Návod pro použití:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyk. 1. Otočte elektrickou zástrčku odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače. 3. Zasuňte odpařovač od odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny. 4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti (H317) Může vyvolat alergickou kožní reakci. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. (P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. (P280) Používejte ochranné rukavice. Další označování: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.