OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE One Touch 2+1 Bubbly Berry Splash

225,30 Kč

186,20 Kč bez DPH

Kód BRI-244
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Brise One Touch Bubbly Berry Splash


Brise One Touch Bubbly Berry Splash je aerosolový osvěžovač vzduchu, který nabízí koncentrovanou svěžest.

Stačí jedno zmáčknutí a místnost se naplní svěží vůní.

Pro dlouhotrvající vůni čistoty


 

Nemiřte si do obličeje.


 

Glade touch & fresh - Bubbly Berry Splash náplň, aerosolový osvěžovač vzduchu.

 

Nebezpečí:


Obsahuje: linalol.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného

ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice. Odstraňte obsah/nádobu/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Obsahuje benzaldehyde, citral, 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, d-limonene, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate, mentha arvensis oil, cinnamaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Uchovávejte

hlavní obal s bezpečnostními opatřeními pro použití