OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE One Touch náhradní náplň 10 ml

77,92 Kč

64,40 Kč bez DPH

Kód BRI-226*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
BRI-226*A

Citrus

BRISE One Touch náhradní náplň 10 ml

1 kus 77,92 Kč 61,20 Kč
BRI-226*E

Japonská zahrada

BRISE One Touch náhradní náplň 10 ml

9 kusy 77,92 Kč 61,20 Kč
BRI-226*G

Fresh Cotton

BRISE One Touch náhradní náplň 10 ml

na dotaz 77,92 Kč 61,20 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Aerosolový osvěžovač vzduchu. Koncentrovaný přípravek v nenápadném a moderním balení.

 

Použití:

Stačí jedno zmáčknutí a celá místnosti se naplní příjemnou vůní.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti (H222) Extrémně hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P501) Odstraňte obsah/obal/držák v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

 

Nemiřte do obličeje.

 

Ditributor:

S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Tel.: 225 557 900, doc.scj.cz