OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE One Touch NN 10 ml 2+1 Exotic Tropical

164,56 Kč

136,00 Kč bez DPH

Kód BRI-242
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Glade Touch & Fresh Exotic Tropical Blossoms náplň aerosolový osvěžovač vzduchu.

Inspirujte se uvolňujícími procházkami po pláži… Vůně s tóny monol květů a kokosového mléka.

Aerosolový osvěžovač vzduchu Glade Touch & Fresh nabízí koncentrovanou svěžest v nenápadném a moderním provedení. Stačí jedno zmáčknutí a místnost se naplní svěží vůní.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem. Při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití:

Obsahuje benzyl salicylate, 1-(1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 8-octyhydro-2, 3 , 8, 8-tetramythyl-2-naphthyl(ethan-1-one, (R)-p-metha-1,8-diene, hexyl salicylate, geranyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

 

Dodavatel:

S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, Tel.: 225 557 500, info@scj.cz,