OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRISE Sense & Spray Warm Winter Hug NN 18 ml

140,24 Kč

115,90 Kč bez DPH

Kód BRI-330
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Brise Sense & Spray Warm Winter Hug NN 18 ml

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Používejte podle návodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Aerosoly mohou způsobit podráždění dýchacích cest.

Složení:

Obsahuje Alpha-methylcinnamaldehyde, Vanillin, 2-methoxy-4-propylphenol, Coumarin, Eugenol. Může vyvolat alergickou reakci.