OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz sprej 500 ml

119,91 Kč

99,10 Kč bez DPH

Kód BRO-007
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

BROS 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz sprej, 500 ml

BROS 007 mravenci a jiný lezoucí hmyz sprej je tekutina s mikrokapslemi pro likvidaci mravenců v domech, na terasách, příjezdových cestách apod. Díky inovativní formě přípravku - mikrokapslím - se účinná látka uvolňuje postupně. Produkt začíná účinkovat po 3-4 hodinách a zachovává si účinnost po dobu až 12 týdnů (na hladkých površích). Když se hmyz dostane do přímého kontaktu s přípravkem, mikrokapsle se přilepí na jeho tělo a tím se přepraví do hnízda nebo na jiné druhy hmyzu, který nepřišel do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování (tzv. domino efekt) umožňuje eliminovat celou populaci hmyzu.


Použití:

Před použitím musí být výrobek protřesen! Držte 20-30 cm od sebe a rovnoměrně rozprašujte na povrchy, kde se hromadí hmyz (soklové lišty, trhliny a štěrbiny, povrchy za sporákem apod.), dokud povrch nebude mokrý (přibližně 50 ml/m2). Silně rozprašujte na porézní povrch, dokud nebude velmi mokrý (přibližně 75 ml/m2).


Upozornění:

Pokud ošetřený povrch umyjete, zkracujete tím dobu účinností přípravku. Aplikace na silně zašpiněné nebo porézní povrchy snižuje účinnost výrobku.


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Varování:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Obsahuje poreakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Po použití výrobku si umyjte ruce.


První pomoc:

Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: +420 224 919 293; +420 224 915 402.
Vedlejší účinky nejsou známy. Uchovávejte mimo potraviny a krmiva. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


Účinná látka:

Cyfenothrin 0,1 % (0,1 g/100 g), geraniol 0,001 % (0,001 g/100 g).