OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS dýmovnice proti krtkům

63,28 Kč

52,30 Kč bez DPH

Kód BRO-071
Počet kusů
Skladem: 34 kusy

BROS dýmovnice na krtky

Dýmovnice patrona na odpuzování krtků z travnatých letištních ploch, pozemních vodohospodářských staveb a sportovišť. Účinkuje až 14 dní od použití. Tento biocidní výrobek není přípravkem na ochranu rostlin.

 

Návod k použití:

Identifikujte aktivní krtiny a tunely. Do aktivní krtiny nebo tunelu udělejte otvor – z bezpečnostních důvodů je tento otvor nutné udělat předtím než podniknete jakékoli další kroky.

Zapalte špičku patrony plamenem (přidržte nad plamenem po dobu cca 5 – 15 sekund).

Intenzivně hořící patronu umístěte do připraveného otvoru (nedržte hořící patronu v rukou). Patrona hoří 15 – 30 sekund po umístění do otvoru.

Poté co patrona vyhasne a přestane hořet, ucpěte otvor travou a zakryjte zeminu tak, abyste nepoškodili vlastní tunel.

 

V případě potřeby opakujte.

 

Pokyny pro bezpečné používání:

Pro snazší zasunutí patrony do otvoru je nutné před zapálením patrony si otvor předem připravit.

Patronu umístěte do otvoru okamžitě po jejím zapálení.

Patronu nehaste vodou ani žádnými jinými látkami.

Nepokoušejte se plamen sfouknout.

Vždy používejte ochranné rukavice.

 

Doporučená dávka: 1 dýmovnice na 1 obývaný krtinec / chodbu.

 

Nebezpečí:

H228 Hořlavá tuhá látka H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. P370 + P378 V případě požáru: K hašení použijte písek nebo CO2. Nikdy nepoužívejte vodu. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Nepoužívejte produkt za deště. Neotvírejte ošetřené tunely a krtiny dříve než za 3 dny po aplikaci. Vzhledem k nebezpečnosti ohně produkt používejte pouze na otevřených prostranstvích, v dostatečně a bezpečné vzdálenosti od lesů a budov. Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. V důsledku nebezpečí otravy je nutné patronu zastrčit do připraveného otvoru okamžitě po jejím zapálení. K otravě může dojít v důsledku vdechování toxických plynů, které při hoření vznikají. Látky mohou negativně působit na ostatní organismy, které nepotřebujeme likvidovat. Zamezte kontaminaci půdy a vody!

 

První pomoc:

Příznaky otravy produkty vznikajícími při hoření: bolest hlavy, závrať, tíseň na hrudi, zvracení, pocit dechové nedostatečnosti, ztráta vědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a otrávenou osobu odveďte na čerstvý vzduch. Otrávenou osobu umístěte na klidné místo a chraňte ji před prochladnutím. Při kontaktu s pokožkou: opláchněte velkým množstvím vody s mýdlem. Při kontaktu s očima: neprodleně vypláchněte oči velkým množstvím vody a vyhledejte očního lékaře. V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc, Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel: 224 919 293; 224 915 402. Skladujte na chladném a suchém místě mimo zdroje zapálení. Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Účinná látky:

Geraniol 0,05 % (0,05 g / 100 g). Obsahuje chlorid draselný

 

Pyrotechnický výrobek kategorie P1 pro uživatele starší 18 let.