OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS Karbidex proti krtkům 500 g

132,25 Kč

109,30 Kč bez DPH

Kód BRO-072
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Bros Karbidex proti krtkům, 500 g

Zápalky jsou tradičním nástrojem pro zapálení obloukové lampy, ale z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu v jeskyni se vám s nimi podaří lampu zapálit pouze 2-3krát, a to i v případě, kdy je budete uchovávat ve vodotěsném plastovém obalu.
Použití zapalovače je mnohem praktičtější. Pokud dojde ke spotřebování plynu, postačí pro zapálení lampy také jiskra z křesadla. V současné době je nejspolehlivějším způsobem zapálení čelové svítilny piezoelektrický zápalný systém Petzl. V případě problémů s fungováním lampy ji vždy po 4-5 hodinách provozu vyčistěte. Uhlík je nutné převážet ve vodotěsném balení. Generátor plynu naplňte uhlíkem pouze ze dvou třetin tak, aby zůstal dostatek prostoru pro uhlíkové zbytky, jejichž objem je větší. Uhlíkové zbytky je nutné odstraňovat každých 4-5 hodin, a to i v případě, že lampa funguje správně. Odpad nenechávejte v jeskyni, ale uchovávejte ho v plastových obalech a zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Nebezpečí:

H260 Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P223 Zabraňte kontaktu s vodou. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte hasící nebo suchý prášek. Nedoporučuje se uhasit požár mokrým hašením, protože to může vést k následnému opětovnému vzplanutí požáru. P402+P404 Skladujte na suchém místě. Uchovávejte v uzavřené nádobě.


První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při požití: nevyvolávejte zvracení. Pokud je postižená osoba při vědomí, podejte jí vaječné bílky nebo mléko. Vyhledejte lékařskou pomoc. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel. č.: 224 919 293 nebo 224 915 402.


Složení:

Granulovaný karbid PN-82/C-23050
Calcium carbide 006-004-00-9