OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS KIDS proti komárům elektrický strojek a polstářky

123,54 Kč

102,10 Kč bez DPH

Kód BRO-012
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

BROS KIDS proti komárům elektrický strojek a polštářky

BROS KIDS proti komárům elektrický strojek a polštářky je elektrický odpařovač s vložkami napuštěnými účinnou látkou na boj proti komárům. Zabraňuje tomu, aby do místnosti vlétl hmyz dokonce i při otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání místnosti o rozloze až 20 m2 (kolem 50 m3) po dobu asi 10 hodin. Optimální ochrana je zajištěna po 30 minutách používání.
Atraktivní barevné zařízení, které barevně ladí s dětských pokojem.


Použití.

Polštářek vložte do štěrbiny odpařovače. Poté odpařovač zasuňte do zásuvky elektrické sítě 220-230 V. Vznikající teplota způsobí odpařování účinné látky. Vyčerpaný polštářek mění barvu. Po vyčerpání polštářku ho vyměňte, před výměnou odpařovač vytáhněte ze zásuvky.
K elektrickému strojku lze použít i tekutou náplň.


Bezpečnostní upozornění:

Po použití elektrického odpařovače si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, které obývají děti mladší než 1 rok, nemocní a alergici. Před použitím elektrického odpařovače otevřete okna nebo důkladně vyvětrejte místnost po aplikaci. Nezakrývejte zařízení, vyhněte se kontaktu s hořlavými materiály a vodou. Nedotýkejte se zapnutého elektrického odpařovače kovovými předměty a mokrýma rukama. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.


První pomoc:

Odneste postiženého na čerstvý vzduch. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293; 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Použitá zařízení neskladujte s jinými druhy odpadu. Uchovávejte mimo potraviny. Neumisťujte produkt do blízkosti odkryté jídla.


Informace o ochraně životního prostředí:

Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na výrobku označujte selektivní sběr elektronických a elektrických zařízení. Nevyhazujte použité zařízení spolu s jiným odpadem. Nesprávná likvidace použitého zařízení by mohla nepříznivě ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí, protože zařízení obsahuje nebezpečné součásti. Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení do příslušného místa sběrného odpadu, aby mohlo být vhodně zpracováno, a zabránit tak negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.


Toto zařízení mohou používat dětí ve věku od 8 let, osoby s tělesným a duševním postižením, lidé, kteří nemají s tímto zařízením žádné zkušenosti nebo s ním nejsou obeznámeni, pokud jsou pod dohledem nebo byli instruovány, jak používat zařízení bezpečným způsobem, aby jim byla zřejmá všechna rizika související s používáním. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí prováděti děti bez dozoru.


Účinná látka: esbiothrin 22,8 mg/polštářek (2,47 g/100 g).


Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.