OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS měkká návnada na myši a krysy 150 g

60,38 Kč

49,90 Kč bez DPH

Kód BRO-044
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

BROS měkká návnada na myši a krysy, 150 g

BROS měkká návnada na myši a krysy Pasta pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i v okolí budov. Obsahují návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Odolné vůči vlhkosti, prachu a plísním.


Použití:

Umístěte pouze do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor/děr, oblasti krmení a chovu na jejich stezkách.
Myš domácí: Použijte 60 g na každých 5-10 m.
Potkan obecný: Použijte 100 g na každých 5-10 m.
Monitorujte nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstraňte mrtvé hlodavce 2-3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5-7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně. Před použitím výrobku zvažte mechanické metody likvidace hlodavců. Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vynikající čich. Proto musí být kontejnery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu. Kromě toho by měly být z blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce. Nečistěte oblast, kde jsou hlodavci vidět, přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit je od konzumace nástrahy. Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblasti, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí, monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodou vyměňte. Neodstraňujte nástrahu ze sáčku. Pokud je zapotřebí použití více nástražných stanic, měly by být umístěny nejméně 10 m od sebe pro likvidaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidaci závažných zamoření hlodavci. Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích / strukturách. Po místění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření (zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů).


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Varování:

Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a / nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku v souladu s platnými předpisy.

Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje a postupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: „obsahuje rodenticid“, „neotevírejte a nehýbat“. V případě nouze kontaktovat toxikologické centrum a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem. Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamoření hlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní, a pokud hlodavci po této době stále působí, kontaktujte odborníka. Ekologicky nebezpečné.


První pomoc:

Zasažení kůže: opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. Zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějte otevřené oči nejméně 10 minut. Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte sobě v bezvědomí nic do úst. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případě požití zvířete kontaktujte veterinárního lékaře. Protijed vitamin K1 podaný lékařem / veterinárním lékařem. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum: Toxikologické informační středisko. Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, Tel: +420 224 919 293, +420 224 915 402. Nežádoucí účinky: v případě polknutí mohou být příznaky zpožděny a zahrnují: Krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici. S prázdnými obaly, zbytky produktu, použitými nástrahovými stanicemi a mrtvými hlodavci by mělo být nakládáno v souladu s místními právními předpisy. Vzhledem k riziku nemoci přenášených hlodavci se vyhněte kontaktu s kůží, používejte rukavice nebo nástroje. Uchovávejte v původním těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte s potravinami, nápoji ani krmivem.


Účinná složka:

Bromadiolon 0,0029 % (0,029 % g/kg) směs ze skupiny antikoagulantů. Pro všeobecné použití.


Skladovatelnost:

Do 2 let od data výroby při pokojové teplotě.