OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS Mikrobec WC Bio gel pro odpadní jímky

95,59 Kč

79,00 Kč bez DPH

Kód BRO-053
Počet kusů
Skladem: 19 kusy

Gel na WC Bio - gel na čištění toalety v systémech s biologickým odbouráváním obsahu odpadních jímek a v ekologických čistírnách odpadních vod. Výrobek má speciální složení, které zaručuje účinné čištění bez narušení přirozené bakteriální flóry v odpadních nádržích. Odstraňuje vodní kámen, jiné nečistoty a také nepříjemné pachy.

Současně s WC gelem se doporučuje používat Microbec prášek nebo tablety pro zvýšení účinnosti.

 

Návod k použití:

Gel naneste rovnoměrně na povrch mísy. Nechte působit 20 minut a poté spláchněte vodou. V případě silného znečištění mísy potup opakujte. Pro dosažení nejlepšího účinku používejte 2 x týdně. Nepoužívejte v kombinace s dezinfekčními a čisticímu prostředky s obsahem chlóru.

Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, konzervační látky (2-bromo-2nitropropen-1,3-iol), enzymy, vonná kompozice

 

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.