OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS obilné vločky na myši a krysy 100 g

37,03 Kč

30,60 Kč bez DPH

Kód BRO-046
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Bros obilné vločky na myši a potkany, 100 g

Bros obilné vločky pro likvidaci myší a potkanů uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahují návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní zabraňuje hlodavcům spojovat jed a eliminaci jiných jedinců. Výrobek má mumifikující účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Speciálně vybraná zralá zrna činí tento produkt výjimečně atraktivní pro hlodavce.

Sáček připravený k použití (neotvírejte). Hlodavci se mohou snadno prokousat přes sáček a dostat se k jedu. Inovativní řešení balení pelet v jednotlivých sáčcích zabraňuje přenášení vnějších vůní na jed, což je pro hlodavce přitažlivější. Dále sáček zabraňuje vysypání se produktu a omezuje dětem a domácím zvířatům přístup k produktu.


Použití:

Umístěte pouze do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor či děr, oblasti krmení a chovu na jejich stezkách.
Myš domácí: Použijte 60 g na každých 5–10 m.
Potkan obecný: Použijte 100 g na každých 5–10 m.
Monitoruje nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstraňte mrtvé hlodavce 2–3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5–7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně.
Před použitím výrobku zvažte mechanické metody likvidace hlodavců. Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vynikající čich. Proto musí být kontejnery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu. Kromě toho by měly být z blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce. Nečistěte oblast, kde jsou hlodavci vidět, přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit je od konzumace nástrahy. Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblasti, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí, monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodou vyměňte. Neodstraňujte nástrahu ze sáčku. Pokud je zapotřebí použití více nástražných stanic, měly by být umístěny nejméně 10 m od sebe pro likvidaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidaci závažných zamoření hlodavci. Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích/strukturách. Po místění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření (zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů).


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: „obsahuje rodenticid“, „neotevírat a nehýbat“, „v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum“ a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiv, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem. Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamoření hlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí, kontaktujte odborníka. Ekologicky nebezpečné.


První pomoc:

Zasažení kůže: opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. Zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky, (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějte otevřené oči nejméně 10 minut. Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte sobě v bezvědomí nic do úst. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případě požití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Protijed vitamin K1 podaný lékařem / veterinárním lékařem. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum: Toxikologické informační středisko. Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel: +420 224 919 293, +420 224 915 402.
Nežádoucí účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny a zahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici. S prázdnými obaly, zbytky produktu, použitými nástrahovými stanicemi a mrtvými hlodavci by mělo být nakládáno v souladu s místními právními předpisy. Vzhledem k riziku nemoci přenášených hlodavci se vyhněte kontaktu s kůží, používejte rukavice nebo nástroje. Uchovávejte v původním těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte s potravinami, nápoji ani krmivem. Skladovatelnost: do 2 let od data výroby při pokojové teplotě.


Účinná složka.

Bromadiolon 0,0029 % (0,029 g/kg) směs ze skupiny antikoagulantů.
Pro všeobecné použití.


Varování:

Všeobecné věty o nebezpečnosti: H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P260 Nevdechujte prach P280 Používejte ochranné rukavice P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku v souladu s platnými předpisy. Obsahuje bromadiolon.

Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje a postupujte podle těchto informací.