OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS parafinové bloky na myši,krysy 100 g

51,06 Kč

42,20 Kč bez DPH

Kód BRO-045
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Bros parafínové bloky na myši a potkany, 100 g

Bros parafínové bloky na myši a potkany pro likvidaci myší uvnitř budov a likvidaci potkanů uvnitř i okolo budov. Obsahují návnadu, která silně láká hlodavce a účinkuje již po prvním použití. Účinek zpožděný několik dní, zabraňuje hlodavcům spojovat jed s eliminací jiných jedinců. Výrobek má mumifikující účinek a obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Odolné vůči vlhkosti, prachu a plísním.


Použití:

Umístěte pouze do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor/děr, oblasti krmení a chovu a na jejich stezkách
Myš domácí: 60 g na každých 5-10 m 
Potkan obecný: 100 g na každých 5-10 m
Monitorujte nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstraňte mrtvé hlodavce 2-3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5-7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně. Před použitím výrobku zvažte nechemické metody likvidace hlodavců. Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vyvinutí čich. Proto musí být kontejnery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu. Kromě toho by měly být z blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce. Umístěte blok, kde jsou hlodavci vidět přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit je od konzumace nástrahy. Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblasti, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí, monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodu vyměňte. Pokud je zapotřebí použít více nástražných stanic, měly by být umístěny nejméně 10 m od sebe pro likvidaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidaci závažného zamoření hlodavci. Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích/strukturách. Po umístění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření (zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů).


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Varování:

Věty popisující druhy rizik: H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici. Věty popisující podmínky pro bezpečné používání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku v souladu s platnými předpisy. Obsahuje bromadiolon.
Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje a postupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům! Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: „obsahuje rodenticid“, „neotvírat a nehýbat“, „v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum“ a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiv, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem. Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamoření hlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí, kontaktujte odborníka. Ekologicky nebezpečné.


První pomoc:

Zasažení kůže: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. Zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějte otevřené oči nejméně 10 minut. Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případě požití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Protijed: Vitamín K1 podaný lékařem/veterinárním lékařem. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum: Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel.: +420 224 919 293, + 420 224 915 402. Nežádoucí účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny a zahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici. S prázdnými obaly, zbytky produktu, použitými nástrahovými stanicemi a mrtvými hlodavci by mělo být nakládáno v souladu s místními právními předpisy. Vzhledem k riziku nemocí přenášených hlodavci se vyhněte kontaktu s kůží, používejte rukavice nebo nástroje. Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu na chladném, suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům. Chraňte před přímým slunečním světlem. Neskladujte s potravinami, nápoji ani krmivem.


Účinná složka:

0,0029 % (0,0029 %) bromadiolon směs ze skupiny antikoagulant.
Pro všeobecné použití.


Skladovatelnost: do 2 let od data výroby při pokojové teplotě.