OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS rozprašovač proti klíšťatům a komárům 50 ml

47,19 Kč

39,00 Kč bez DPH

Kód BRO-011
Počet kusů
Skladem: 68 kusy

Efektivně odpuzuje komáry po dobu ř hodin (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťata po dobu 4 hoidn a muchničky po dobu 8 hodin.

 

Návod k použití:

Aplikujte na oblečení a místa náchylná ke kousnutí ze vzdálenosti 15 cm. Při nanášení na hlavu nejprve produkt nastříkejte na dlaně a následně naneste na hlavu.

 

Bezpečnostní upozornění:

Nebezpečí:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

 

Účinná složka:

N,N-diethyl-3-methylbenzamid 15 % (15 g / 100 g). Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.