OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS rozprašovač proti klíšťatům a komárům 50 ml

47,19 Kč

39,00 Kč bez DPH

Kód BRO-011
Počet kusů
Skladem: 51 kusy

BROS rozprašovač proti klíšťatům a komárům, 50 ml

BROS rozprašovač proti klíšťatům a komárům efektivně odpuzuje komáry po dobu 5 hodin (včetně agresivních tropických komárů, ochrana proti těmto komárům je náročnější), klíšťata po dobu 4 hodin a muchničky po dobu 8 hodin.

 

Použití:

Aplikujte na oblečení a místa náchylná ke kousnutí ze vzdálenosti 15 cm. Při nanášení na hlavu nejprve produkt nastříkejte na dlaně a následně naneste na hlavu.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte mimo dosahu tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je to možné, odstaňte (vyjměte) je. Pokračujte ve vyplachování.
Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy.

 

Přípravek nesmí být aplikovaný na dlaně dětí mladších 12 let. Přípravek není určený pro používání u dětí mladších 2 let.

Aplikujte jednou až dvakrát denně u dospělých a dětí nad 12 let, a jednou denně u dětí ve veku 2 až 12 let. Dětem ve věku 2 až 12 let smí být tento biocidní přípravek aplikovaný na kůži obličeje, krku, předloktí, lýtek a chodidel s tím, že zbytek těla musí být chráněný vhodným oděvem. Doporučuje se, aby neošetřené části pokožky byly zakryty oděvem tak, aby se zamezilo přístupu bodavého hmyzu.

Nepřekračujte následující počet aplikací (stříknutí) za den: dospělí - 136, děti starší 12 let - 54, děti ve věku 2-12 let – 22 (stříknutí).

Neaplikujte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Přípravek by neměl být aplikován na pokožku současně s jinými výrobky, jako jsou například krémy na opalování. Zabraňte tomu, aby se přípravek dostal do očí nebo úst. Po návratu dovnitř smyjte přípravek mýdlem a vodou.

Bezpečný při použití na přírodní tkaniny. Nestříkejte na syntetické materiály a kůži.

Nestříkejte na plastové, lakované nebo barvené povrchy ani na hodinky.

Při aplikaci přípravku je třeba postupovat opatrně, aby se minimalizovalo riziko potřísnění anebo pokapání země.

Nevdechujte sprej.

Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte na bezpečném místě.

Zabraňte kontaktu s potravinami, jídelními pomůckami (příbory) a plochami, které přicházejí do styku s potravinami.

 

Při vdechnutí postiženého odveďte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě vniknutí přípravku do očí, je nutné oči pečlivě a důkladně vypláchnout dostatečným množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařkou pomoc. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékařovi obal nebo etiketu na obale přípravku. U citlivých osob může způsobit podráždění. V případě podráždění omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační centrum v Praze, tel. č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Nevypouštějte do kanalizace.

Zabraňte proniknutí chemických látek a použitých obalů do půdy, vodních nádrží a vodních toků.

Nádoba není určená na opakované použití.

Uchovávejte v původním (originálním) obalu v dobře větraných prostorách.

 

Účinná látka:

N,N-dietyl-3-metylbenzamid 15 % (15 g/100 g).