OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400 ml

73,81 Kč

61,00 Kč bez DPH

Kód BRO-025
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Aerosolový přípravek v místnostech účinně likviduje létající hmyz (mouchy, komáry, moly) a lezoucí hmyz (rusy, šváby, mravence, blechy).

 

Návod k použití:

Zavřete okna a dveře v místnosti. Před použitím zatřepejte. Aerosol začněte aplikovat do vzduchu z nejvzdálenější části místnosti a postupně se přesouvejte od tohoto místa pryč. Po dezinsekci místnosti opusťte a nechte ji 15 minut uzavřenou, poté ji důkladně vyvětrejte.

Likvidaci létajícího hmyzu: Držte sprej ve svislé poloze, rozstříkejte ho do všech směrů, včetně povrchů v blízkosti a sluncem ozářených prostorů. Nanášejte ze vzdálenosti min. 1 m od stěn, textilií a nábytku. Postřik místnosti o 20 m2 (50 m3) by měl trvat cca 10 s.

Likvidace lezoucího hmyzu: Ze vzdálenosti 30 cm naneste na povrchy a místa, kde se hmyz shromažďuje (praskliny ve zdi, spáry kolem potrubí apod.). Nepoužívejte na silně znečištěné, porózní nebo savé materiály.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Z místnosti odstranit domácí zvířata a potravinářské výrobky. Zakryjte akvária s rybičkami. Během dezinsekce nejezte a nepijte. V místnosti může být přítomna pouze osoba vykonávající dezinsekci.

 

Nebezpečí:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem Při zahřátí se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly.

První pomoc: Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Aktivní složka:

Deltamethrin 0,05 % (0,05 g / 100 g), Tetramethrin 0,2 % (0,2 g / 100 g), Piperonyl Butoxid PBO 0,6 % (0,6 g / 100 g). Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.