OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti létajícímu hmyzu 400 ml

91,84 Kč

75,90 Kč bez DPH

Kód BRO-022
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

BROS spray proti létajícímu hmyzu, 400 ml

BROS spray proti létajícímu hmyzu je určen pro hubení létajícího hmyzu (např. mouchy, komáři, octomilky a dospělé moly) v interiérech.


Použití:

Zavřete okna a dveře. Před použitím protřepejte. Začněte sprejovat nejvzdálenější konec místnosti a postupně couvejte směrem k východu. Sprej držte svisle a otáčejte ho do všech směrů, včetně povrchů v blízkosti oken a míst osvětlených sluncem. Držte nejméně 1 m od stěn, textilií a nábytku. Plochu o velikost 20 m2 (50 m3) sprejujte asi 10 s. Po dokončení nechte místnost 15 min zavřenou. Následně důkladně vyvětrejte.


Bezpečnostní opatření:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária. V místnosti může zůstat jen osoba provádějící postřik.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem Při zahřátí se může roztrhnout Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly.


První pomoc:

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


Aktivní složky:

1R-trans-fenolthrin 0,1 % (0,1 g / 100 g), pralethrin 0,09 % (0,09 g / 100 g), PBO 0,45 % (0,45 g / 100 g). Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.