OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti lezoucímu hmyzu 400 ml

101,40 Kč

83,80 Kč bez DPH

Kód BRO-023
Počet kusů
Skladem: 32 kusy

BROS spray proti lezoucímu hmyzu, 400 ml
BROS spray proti lezoucímu hmyzu je přípravek na likvidaci lezoucího hmyzu (švábů, rusů domácích, mravenců, brouků, blech, rybenek atd.). Eliminuje škůdce bezprostředně po aplikaci. Působí dlouhodobě.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Použití:

Zavřete okna a dveře v místnosti. Přípravek před použitím protřepejte. Aerosol začněte aplikovat do vzduchu z nejvzdálenější části místnosti a postupně se přesouvejte od tohoto místa pryč. Ve vzdálenosti asi 30 cm nastříkejte přímo na místa, ve kterých se hromadí mravenci, jakož i na jejich skrýše (podlahové lišty, povrchy pod výlevkami, okolí potrubí atd.). Nepoužívejte na silně znečištěné, porézní nebo savé materiály. Po provedení dezinsekce odejděte a nechejte místnost zavřenou ještě alespoň 15 min. a následně pečlivě provětrejte.


Nebezpečí:

Všeobecné věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné používání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 +P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Doplňkové informace: EUH208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.


Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária. Během dezinsekce nejezte a nepijte. V místnosti může zůstat jen osoba vykonávající postřik.


První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Vypláchněte oči proudem vody, pokožku omyjte vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel.č.: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02. Vedlejší účinky nejsou známy.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.