OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti lezoucímu hmyzu 400 ml

73,81 Kč

61,00 Kč bez DPH

Kód BRO-023
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Aerosol pro účinnou likvidaci lezoucího hmyzu: švábi, rusy, mravenci, brouci, blechy, rybenky, atd.

 

Návod k použití:

Zavřete dveře a okna v místnosti. Před použitím zatřepat. Aerosol začněte aplikovat do vzduchu z nejvzdálenější části místnosti a postupně se přesouvejte od tohoto místa pryč. Ze vzdálenosti 30 cm naneste na povrchy a místa, kde se hmyz shromažďuje (podlahové lišty, povrchy pod dřezy, okolo trubek, atd). Nepoužívejte na silně znečištěné porózní nebo savé materiály. Po dezinsekci místnost opusťte a nechte ji 15 min. uzavřenou, poté ji důkladně vyvětrejte.

 

Bezpečnostní opatření:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Z místnosti odstranit domácí zvířata a potravinářské výrobky. Zakryjte akvária s rybičkami. Během dezinsekce nejezte a nepijte. V místnosti může být přítomna pouze osoba vykonávající dezinsekci.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem Při zahřátí se může roztrhnout Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly.

První pomoc: Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Aktivní složka: Deltamethrin 0,05 % (0,05 g / 100 g), Tetramethrin 0,2 % (0,2 g / 100 g), Piperonylbutoxid 0,6 % (0,06 g / 100 g). Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.