OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti molům 150 ml

56,27 Kč

46,50 Kč bez DPH

Kód BRO-006
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

BROS spray proti molům, 150 ml

BROS spray proti molům účinně ničí moly, jejich vajíčka a larvy v šatnících, zásuvkách a skříních.


Použití:

Před použitím zatřepat. Nastříkejte dovnitř skříně nebo zásuvky ze vzdálenosti 40 cm. Každý prostor o objemu 0,5 m3 vystříkejte po dobu 2 sekund. Lze použít přímo na oděv. Po aplikaci nechte skříň uzavřenou po dobu 15 minut. Následně vyvětrejte. Nenanášejte přímo na drahé nebo kožené oděvy.


Ochranná látka:

1R-trans-fenothrin 0,1 % (0,1 g 100 g), prallethrin 0,09 % (0,09 g / 100 g), piperonylbutoxid PBO 0,45 % (0,45 g / 100 g). Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly.


První pomoc:

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku omyjte vodou s mýdlem v případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.