OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti mravencům 150 ml

65,10 Kč

53,80 Kč bez DPH

Kód BRO-031
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

BROS spray proti mravencům, 150 ml

BROS spray proti mravencům ničí všechny druhy mravenců. Účinkuje po dobu až 4 týdnů.


Použití:

Zavřete okna a dveře. Před použitím protřepejte. Sprejujte ze vzdálenosti cca 30 cm na povrchy, kde se zdržují mravenci (podlahové lišty, praskliny, atd.). Nepoužívejte na velmi znečištěné, snadno absorbující nebo porézní povrchy. Nechte místnost 15 minut zavřenou. Následně důkladně vyvětrejte.


Bezpečnostní opatření:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Nevdechujte aerosoly. Odneste z místnosti potraviny a domácí zvířata. Zakryjte akvária. V místnosti může zůstat jen osoba provádějící postřik.


První pomoc:

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


Aktivní složky:

Deltamethrin 0,05 % (0,05 g / 100 g), tetramethrin 0,2 % (0,2 g / 100 g), PBO 0,6 % (0,6 g / 100 g). Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.