OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS spray proti vosám a sršnům 300 ml

116,52 Kč

96,30 Kč bez DPH

Kód BRO-024
Počet kusů
Skladem: 80 kusy

BROS spray proti vosám a sršňům, 300 ml

BROS spray proti vosám a sršňům je aerosol, který ničí vosy, sršně a jejich hnízda – v zahradách, na terasách a balkonech. Díky speciálními uzávěru můžete bezpečně a pohodlně sprejovat ve vzdálenosti 5 m.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Použití:

Přípravek před použitím protřepejte. Pečlivě nastříkejte sprej na hnízdo a jeho vchod. Aplikujte po větru ze vzdálenosti asi 5 m od hnízda brzy ráno nebo večer, kdy je hmyz méně aktivní. Hnízdo odstraňte nejdříve po 24 hodinách od aplikace. Produkt kontroluje výskyt vos a sršňů vracejících se do hnízda až 7 dní po aplikaci.


Před použitím si vždy přečtěte pokyny. Během používání a po použití si umyjte ruce.


Nebezpečí:

H222 Mimořádně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte. P211 Nestříkejte na otevřený oheň ani jiný zdroj zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ji, a to ani po spotřebování obsahu. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50oC. P260 Nevdechujte aerosoly.


První pomoc:

Zajistěte dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou. Umyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě požití nebo zdravotních potíží vyhledejte lékaře. V situacích, kdy je potřebná jiná než lékařská pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte: Toxikologické centrum v Praze tel. č.: 224 919 293 nebo 224 915 402. Kromě nežádoucích účinků uvedených při klasifikaci nejsou známy žádné další nežádoucí účinky.
Zneškodněte tento materiál a jeho obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.
Skladujte odděleně od nápojů, potravin a krmiv.


Aktivní složka:

Cypermethrin 0,4 % (0,4 g/100 g), permethrin 0,17 % (0,17 g/100 g), tetramethrin 0,17 % (0,17 g/100 g), PBO 1,35 % (1,35 g/100 g). Pro všeobecné použití.
Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.