OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS sprej proti vosám a sršňům 600 ml

178,96 Kč

147,90 Kč bez DPH

Kód BRO-002
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

BROS sprej proti vosám a sršňům 600 ml

BROS sprej proti vosám a sršňům ničí vosy, sršně a jejich hnízda v zahradách, na terasách a balkónech. Díky speciálnímu uzávěru lze bezpečně a pohodlně sprejovat ve vzdálenosti 5 m.

 

Použití:

Před použitím protřepejte. Důkladně nasprejujte na hnízdo a jeho vchod. Držte přibližně ve vzdálenosti 5 m a sprejujte po větru brzy ráno nebo večer, kdy je hmyz méně aktivní. Hnízdo odstraňte nejdříve 24 hodin po použití. Výrobek vyhubí vosy a sršně vracející se do hnízd až sedm dní po použití.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny. Z místnosti odstraňte domácí zvířata a potravinářské výrobky. Zakryjte akvária s rybičkami. Během dezinsekce nejezte a nepijte. V místnosti může být přítomna pouze osoba vykonávající dezinsekci.

 

Nebezpečí:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem Při zahřátí se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdrojů zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly.

První pomoc: Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Skladujte odděleně od nádobí, potravin a krmiv. Výrobek neslouží k hašení ohně.Aktivní složka:

Cypermethrin 0,4 % (0,4 g / 100 g), Permethrin 0,17 % (0,17 g / 100 g), Tetramethrin 0,17 % (0,17 g / 100 g), PBO 1,35 % (1,35 g / 100 g). Obsahuje Permethrin. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje benzínovou frakci s nízkou teplotou varu.