OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS tekutý odpuzovač kun 70 ml + 30 ml grátis

122,21 Kč

101,00 Kč bez DPH

Kód BRO-071
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Bros tekutý odpuzovač kun, 70 ml + 30 ml grátis

Bros tekutý odpuzovač kun může být použit v interiérech, vozidlech a otevřených prostorech. Za příznivého počasí zůstává účinný až 8 týdnů.


Použití:

Před použitím protřepejte. K použití v budovách (obytné, hospodářské, veřejně prospěšné budovy, garáže a půdy), ve vozidlech a strojích a na dalších místech, kde byly pozorovány škody způsobené kunou. Přípravkem navlhčete hadřík a umístěte jej do sklenice nebo mělké nádoby umístěné na cílovém místě. Kabely ochráníte potřením neředěným přípravkem. Použijte dávku 25 ml. Za počasí, kdy neprší, zůstává přípravek účinný až 8 týdnů. Na otevřených prostranstvích postup po intenzivních deštích opakujte


Bezpečnostní upozornění:

Před použitím si přečtěte návod na použití. Biocidní přípravek používejte bezpečně.


Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. P 101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. EUH208 Obsahuje geraniol, (R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.


První pomoc:

Zajistěte proudění čerstvého vzduchu. Oči vypláchněte vodou. V případě potřeby nebo v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel.: +420 224 919 293; +420 224 915 402. Nejsou známy jiné nežádoucí účinky než ty zjištěné při klasifikace. Uchovávejte odděleně od potravin. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


Účinná látka:

Geraniol 0,5 % 0,5 g/100 g). Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) Pro všeobecné použití.