OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS tekutý prostředek na odpuzování krtků 500 ml

91,48 Kč

75,60 Kč bez DPH

Kód BRO-070
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

BROS tekutý přípravek na krtky. Účinně odpuzuje zápachem.

Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních vodohospodářských stavbách a na sportovištích.

 

Návod k použití:

Najděte nové krtiny a místa, kde jsou krtkové aktivní. Na těchto místech odkryjte krtčí noru a nalijte dovnitř asi 30 ml přípravku. Zacpěte otvor v noře tak, aby se zápach mohl rozšířit do chodeb, kudy se krtkové pohybují. Přípravek má vysokou účinnost ihned po aplikaci a zachovává si jí po dobu 1 – 2 dní. Za příznivých povětrnostních podmínek si přípravek (málo srážek) zachovává účinnost po dobu zhruba 2 měsíců. Po vydatném dešti aplikaci přípravku zopakujte.

 

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.

 

Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P305 + 351 + 338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

 

První pomoc:

V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči, Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, Tel: 224 919 293; 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Neskladujte společně s potravinami. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Aktivní složka: levandulový olej 0,005 % (0,05 g / 100 g).