OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS tekutý prostředek na odpuzování krtků 500 ml

96,44 Kč

79,70 Kč bez DPH

Kód BRO-070
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

BROS tekutý prostředek na odpuzování krtků 500 ml

BROS tekutý prostředek na odpuzování krtků účinně odpuzuje zápachem.

Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních vodohospodářských stavbách a na sportovištích.


 

Použití:


Najděte nové krtiny a místa, kde jsou krtkové aktivní. Na těchto místech odkryjte krtčí noru a nalijte dovnitř asi 30 ml přípravku. Zacpěte otvor v noře tak, aby se zápach mohl rozšířit do chodeb, kudy se krtkové pohybují. Přípravek má vysokou účinnost ihned po aplikaci a zachovává si jí po dobu 1–2 dní. Za příznivých povětrnostních podmínek si přípravek (málo srážek) zachovává účinnost po dobu zhruba 2 měsíců. Po vydatném dešti aplikaci přípravku zopakujte.


 

Bezpečnostní upozornění:


Před použitím čtěte přiložené pokyny.


 

Varování:


Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.


 

První pomoc:


V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči, Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel: 224 919 293; 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy. Neskladujte společně s potravinami. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.


 

Aktivní složka:


Levandulový olej 0,005 % (0,05 g/100 g). Pro všeobecné použití.