OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS závěsný háček na moly Levandule

37,03 Kč

30,60 Kč bez DPH

Kód BRO-035
Počet kusů
Skladem: 29 kusy

BROS závěsný háček na moly Levandule

BROS závěsný háček na moly Levandule slouží pro hubení šatních molů ve všech fázích vývoje - likviduje vajíčka, larvy a dospělé jedince. Účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách proti ničení moly.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Varování:

Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit poškození orgánů (nervový systém). Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S ŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Obsahuje Citronellol, R-(-)-karvon, 4-(4-methyl-3-pentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

První pomoc:

Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. V případě náhodného požití či potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Nejsou známy jiné nežádoucí účinky než ty zjištěné při klasifikaci. Uchovávejte odděleně od potravin.

Účinná složky:

Metofluthrin 20 mg / věšák (2 g / 100 g), Geraniol 10 mg / věšák (1 g / 100 g). Obsahuje: Geraniol, Cineol, Linalool, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, Kumarin.

 

Pro všeobecné použití. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.