OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BROS závěsný háček na moly Levandule

37,03 Kč

30,60 Kč bez DPH

Kód BRO-035
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Bros závěsný háček na moly Levandule


Bros závěsný háček na moly Levandule na hubení šatních molů ve všech fázích vývoje-likviduje vajíčka, larvy a dospělé jedince. Účinně chrání oblečení ve skříních, zásuvkách a šatnách proti ničení moly.

 


Použití:


Odstraňte závěs z obalu a umístěte jej do skříně, šatníku nebo zásuvky. Jeden věšák ochrání až 1 m3 skříňového prostoru po dobu až 6 měsíců.

 


První pomoc:


Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. V případě náhodného požití či potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Nejsou známy jiné nežádoucí účinky než ty zjištěné při klasifikaci. Uchovávejte odděleně od potravin.

 


Účinná složky:


Metofluthrin 20 mg/věšák (2 g/100 g), Geraniol 10 mg/věšák (1 g/100 g). Obsahuje: Geraniol, Cineol, Linalool, 4-terc-butylcyklohexyl-acetát, Kumarin.

 


Pro všeobecné použití. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 


Bezpečnostní upozornění:


Před použitím čtěte přiložené pokyny.


 

Varování:


Věty popisující druhy rizik: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H371 Může způsobit poškození orgánů (nervový systém). H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Věty popisující podmínky pro bezpečné používání: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.