OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRZDOVÁ kapalina DOT 3 500 ml

73,21 Kč

60,50 Kč bez DPH

Kód BRZ-001
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Brzdová kapalina DOT 3, 500 ml

Vysoce jakostní brzdová kapalina DOT 3 pro motorové vozidla určená pro všechny druhy kotoučových a bubnových brzd. Bod varu nejméně 205 °C. Vynikající viskozitní vlastnosti při nízkých teplotách. Mísitelná se všemi kapalinami stejné specifikace. Odpovídá normám ISO 4925. Class 3, SAE J17003, FMVSS No. 116 Dot 3.


Použití:

Při plnění či výměně důsledně dbejte předpisů výrobce vozidla. Chraňte před vzdušnou vlhkostí a znečištěním. Může mít za následek selhání brzd. Po otevření ihned spotřebujte. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.


Nebezpečí:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P308+313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti. Obsahuje 2-(2-(2-butoxy)ethoxyl)ethanol, 2,2-oxybisethanol.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.