OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRZDOVÁ kapalina DOT 4 500 ml

89,90 Kč

74,30 Kč bez DPH

Kód BRZ-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

COYOTE BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Vysoce jakostní brzdová kapalina pro motorové vozidla určená pro všechny druhy kotoučových a bubnových brzd. Bod varu nejméně 260 °C. Vynikající viskozitní vlastnosti při nízkých teplotách. Mísitelná se všemi kapalinami stejné specifikace. Odpovídá normám ISO 4925. Class 4, SAE J17004, FMVSS No. 116 Dot 4.

 

Návod k použití:

Při plnění či výměně důsledně dbejte předpisů výrobce vozidla. Chraňte před vzdušnou vlhkostí a znečištěním. Může mít za následek selhání brzd. Po otevření ihned spotřebujte. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

 

Nebezpečí:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P301+312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P330 Vypláchněte ústa. P308+313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti. Obsahuje 2-(2-(2-butoxy)ethoxyl)ethanol, 2,2-oxybisethanol.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.