OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BRZDOVÁ kapalina DOT 4 500 ml

102,85 Kč

85,00 Kč bez DPH

Kód BRZ-002
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Brzdová kapalina DOT 4, 500 ml

Brzdová kapalina DOT 4 je vysoce jakostí brzdová kapalina pro motorová vozidla určená pro všechny druh kotoučových a bubnových brzd.
Bod varu nejméně 240 °C
Odpovídá normám ISO 4925 Class 4, SAE J17003, FMVSS No. 116 Dot 4.
Brzdové kapaliny jsou určeny pro brzdové a spojkové systémy automobilů s požadovanými výkonnostními stupni a funkční charakteristikou dle příslušných mezinárodních i národních norem a závazných předpisů výrobců automobilů. Kompatibilita: Brzdové kapaliny Coyote lze doplňovat nebo nahradit běžně dostupnými brzdovými kapalinami stejné specifikace DOT 4.


Použití:

Při plnění či výměně důsledně dbejte předpisů výrobce vozidla. Chraňte před vzdušnou vlhkostí a znečištěním. Může mít za následek selhání brzd. Po otevření ihned spotřebujte. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal schválenému zařízení k likvidaci odpadů.
EUH-věty: EUH208 Obsahuje Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione(26544-38-7). Může vyvolat alergickou reakci
Obsahuje tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl]orthoborate.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.