OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BUCH-MUCH přípravek proti hmyzu spray 500 ml

95,59 Kč

79,00 Kč bez DPH

Kód BUC-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Kapalný přípravek určený k hubení veškerého hmyzu pronikajícího do obytných prostor – moucha domácí, moucha podzimní, komár obtížný, komár egyptský, komár Cluex Quinquefascatus,, vosa obecná, mol šatní, šváb obecný, rus domácí rybenka sviňka mravenec obecný a mravenec faraón.

 

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte na místa, kde se hmyz vyskytuje a dále na místa vstupu do obytných prostor a na náletová místa (rámy oken a dveří, záclony, kryty světel apod.) tak, aby byl povrch mírně zvlhčen. Přípravek působí dlouhodobě jako dotykový jed. Prokázaná doba účinnosti přípravku aplikovaného na povrch jsou 4 týdny. Přípravek nezapáchá.

 

Upozornění:

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6]. Může vyvolat alergickou reakci. Nepoužívejte ve volné přírodě ani k přímému ošetření lidí a zvířat. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

 

Varování:

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal na místě určeném obcí k odstraňování nebezpečných odpadů. Obsahuje 0,2 g / kg deltamethrin, 2 g / kg tetramethrin, 3 g / kg piperonylbutoxid.

 

Skladování:

Skladovat a přepravovat v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od +5 do +30 °C.