OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CARPET Freeze 500 ml odstraňovač žvýkaček

306,13 Kč

253,00 Kč bez DPH

Kód CAR-001
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Carpet Freeze, 500 g

Carpet Freeze je přípravek pro odstraňování žvýkaček z koberců, čalounění i jiných textilií zmrazením.
Účinné odstranění žvýkaček bez poškození textilie.
Bez obsahu rozpouštědel
Praktická aerosolová láhev, k okamžité aplikaci.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Skladování: P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.