OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CHLORAMIN T 1 kg sáček

398,09 Kč

329,00 Kč bez DPH

Kód CHL-030
Počet kusů
Skladem: 36 kusy

Chloramin T, 1 kg

Chloramin T je koncentrovaný práškový dezinfekční přípravek na bázi vysoce účinného aktivního chloru.
Univerzální a silná dezinfekce pro profesionální sektor i pro řadové občany
Vhodný k dezinfekci veškerých ploch a povrchů odolných působení chloru
Se silným a rychlým účinkem
Široké spektrum účinnosti
Stabilní a snadno skladovatelný
Ohleduplný k životnímu prostředí.


Oblast použití:

Chloramin T je univerzálně využitelný v oblastech:
Veterinární dezinfekce pro zabezpečení vysoké úrovně bezpečnosti. Také pro prevenci i boj s infekcemi a epidemiemi na prasečích, drůbežích a dalších farmách.
Chovy ryb a vodních živočichů pro udržování zdravé populace ryb a krevet.
Zdravotnictví, instituce a obecná hygiena pro zajištění hygienického standardu a snížení rizika šíření infekcí mezi veřejností nebo pacienty.
Při krizových situacích, epidemiích a povodních jako produkt první volby pro okamžitý a účinný dezinfekční zásah při intervenci státních složek, záchranného systému nebo soukromých firem (např. SARS, Ebola, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd.). Pracovní roztok přípravku chloramin T je kompatibilní s řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové.


Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní


Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Použití:

Příprava roztoku:
K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku chloramin T ve vodě o teplotě 20-25 °C. Předem odstraňte z ploch a předmětů viditelné znečištění. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Po předepsanou dobu expozice musí zůstat plochy a předměty smočeny roztokem. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou.

Chloramin T lze použít k dezinfekci:
Velkých ploch: Plochy musí být před samotnou dezinfekci očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat postřikem (haly, farmy atd.), nebo otřením. Také je možná aplikace pomocí fogování (studený a termální fog).
Malých ploch a předmětů: Předměty a pomůcky musí být před samotnou dezinfekcí očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat otěrem nebo ponořením předmětů do roztoku na předepsaný expoziční čas.
Vody pro chov ryb: Roztok lze dávkovat manuálně i automaticky. Pro manuální dávkování rozmíchejte nejprve 100 g chloraminu T do 10-15 litrů vody. Poté rovnoměrně rozptylte roztok na plochu nádrže určené k dezinfekci. Pro pravidelné ošetření vody dávkujte 0,1-0,25 ppm (150-250 g přípravku chloramin T / 1000 m3), pravidelně každých 10-15 dní. Pro ošetření vody bez přítomnosti ryb dávkujte 0,5 ppm (500 g přípravku chloramin T / 1 000 m3), a to 2-3 dny před nasazením ryb.
Obuvi (dezinfekční vany, dezinfekční rohože): Pracovním roztokem napusťte dezinfekční vanu/rohož. Pokud je roztok viditelně zašpiněný, vyměňte jej.
Textilií: Namočte textilie do roztoku chloraminu T. Pozor! Přípravek má bělící účinky.


Nebezpečí:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal podle regionálních předpisů.
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


100 g přípravku chloramin® T obsahuje následující aktivní látky:

81 g tosylchloramide sodium


Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. Může mít bělící účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové. Roztok přípravku chloramin T je účinný po dobu více než 28 dní, pokud je správně uchováván v uzavřené nádobě na temném a chladném místě


Doba exspirace: 24 měsíců