OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CHLORAMIN T 1 kg sáček

292,82 Kč

242,00 Kč bez DPH

Kód CHL-030
Počet kusů
Skladem: 89 kusy

Chloramin® T je univerzálně využitelný v oblastech: Veterinární dezinfekce pro zabezpečení vysoké úrovně bezpečnosti. Také pro prevenci i boj s infekcemi a epidemiemi na prasečích, drůbežích a dalších farmách. Chovy ryb a vodních živočichů pro udržování zdravé populace ryb a krevet. Zdravotnictví, instituce a obecná hygiena pro zajištění hygienického standartu a snížení rizika šíření infekcí mezi veřejností nebo pacienty. Při krizových situacích, epidemiích a povodních jako produkt první volby pro okamžitý a účinný dezinfekční zásah při intervenci státních složek, záchranného systému nebo soukromých firem (např. SARS, Ebola, ptačí chřipka, prasečí chřipka atd.). Pracovní roztok přípravku chloramin® T je kompatibilní s řadou materiálů, např. plasty (PE, PP, PVC), keramika, sklo.

 

Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové. Účinnost baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

 

Návod k použití:

Příprava roztoku: K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku chloramin® T ve vodě o teplotě 20 - 25 °C. Předem odstraňte z ploch a předmětů viditelné znečištění. Roztok se aplikuje pomocí otěru či postřiku. Malé voděodolné předměty a textilie lze dezinfikovat ponořením do roztoku. Po předepsanou dobu expozice musí zůstat plochy a předměty smočeny roztokem. Plochy a předměty, které mají přijít do kontaktu s vodou, potravinami nebo krmivy, opláchněte po dezinfekci důkladně pitnou vodou.

Chloramin® T lze použít k dezinfekci:

Velkých ploch - plochy musí být před samotnou dezinfekci očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat postřikem (haly, farmy atd.), nebo otřením. Také je možná aplikace pomocí fogování (studený a termální fog).

Malých ploch a předmětů - předměty a pomůcky musí být před samotnou dezinfekcí očištěny od viditelného znečištění. Pracovní roztok lze aplikovat otěrem nebo ponořením předmětů do roztoku na předepsaný expoziční čas.

Vody pro chov ryb - roztok lze dávkovat manuálně i automaticky. Pro manuální dávkování rozmíchejte nejprve 100 g chloraminu® T do 10 - 15 litrů vody. Poté rovnoměrně rozptylte roztok na plochu nádrže určené k dezinfekci. Pro pravidelné ošetření vody dávkujte 0,1 - 0,25 ppm (150-250 g přípravku chloramin® T / 1000 m3), pravidelně každých 10 - 15 dní. Pro ošetření vody bez přítomnosti ryb dávkujte 0,5 ppm (500 g přípravku chloramin® T / 1000 m3), a to 2 - 3 dny před nasazením ryb. Obuvi (dezinfekční vany, dezinfekční rohože) - pracovním roztokem napusťte dezinfekční vanu/rohož. Pokud je roztok viditelně zašpiněný, vyměňte jej. Textilií - namočte textilie do roztoku chloraminu® T. Pozor! Přípravek má bělící účinky.

 

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Roztok uchovávejte v uzavřených nádobách. Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. V kontaktu s kyselinami uvolňuje toxické plyny. Může mít bělící účinky. Nepoužívejte na poškozené povrchy, zejména ty kovové. Roztok přípravku chloramin ® T je účinný po dobu více než 28 dní, pokud je správně uchováván v uzavřené nádobě na temném a chladném místě.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Doplňující informace o nebezpečnosti: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Doplňující údaje na štítku: EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 

Složení:

tosylchloramide sodium                          

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

 

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

 

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445, 735 81 Bohumín, Telefon: +420 558 320 260, E-mail: schulkecz@schuelke.com