OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CHLORAMIX DT dezinfekce povrchů tablety 1 kg

885,72 Kč

732,00 Kč bez DPH

Kód CHL-144
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Dezinfekční tablety

 

Tabletovaný dezinfekční přípravek na bázi chloru vhodný k dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů a předmětů ve zdravotnictví, v institucích, potravinářství a komunální hygieně.

 

Účinné látky:

Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát 750 g / kg (EC 220-767-7)

 

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, MRSA, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporicidní

 

Použití:

Dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví, obecné hygieně a potravinářství:

Biologická zátěž: nízká – dávkování: 1 tableta / 5 l vody, čas: 15 min.

Biologická zátěž: vysoká – dávkování: 1 tableta / 1,5 l vody, čas: 15 min.

1 tablety obsahuje min 1,5 g aktivního chlóru.

 

Návod k použití:

Dezinfekční roztok připravte vložením příslušného počtu tablet do vody o teplotě 20 – 25 °C. Po rozpadu tablet (cca 10 min) roztok důkladně promíchejte. Silně znečištěné plochy a povrchy nejprve mechanicky očistěte a potom dezinfikujte. Pro jednofázové čištění a dezinfekci možno kombinovat s neutrálním detergentem. Přípravek nesmí přijít do styku s potravinami!

 

Nízká zátěž

Účinnost:

Baktericidní: EN 13727 (1 tableta, 5 min, 5 l vody), EN 13697 (1 tableta, 15 min, 10 l vody), EN 16615 (1 tableta, 15 min, 3 l vody)

Levurocidní: EN 13697 (1 tableta, 15 min, 10 l), EN 16615 (1 tableta, 15 min, 3 l vody)

Fungicidní: EN 13697 (1 tableta, 15 min, 10 l vody)

Virucidní (Adeno, Polio, Noro): EN 14476 (1 tableta, 15 min, 5 l vody)

Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae): EN 14348 (1 tableta, 30 min, 5 l vody)

Sporicidní (Cl. Difficile): EN 13704 (10 tablet, 10 min, 1,5 l vody)

Sporicidní (B. subtilis): EN 13704 (1 tableta, 15 min, 1,5 l)

 

Obsah aktivního chloru: min 43 %, tj. min. 1,5 g akt. Cl2 / 1 tableta

 

Upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Přípravek má bělicí účinky. Nepoužívejte na poškozené kovové povrchy. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 

Varování:

H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Nesměšujte s kyselinami.

 

První pomoc:

Při styku s kůží zasaženou pokožku dostatečně omýt vodu. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, v případě nutnosti zajistěte lékařskou pomoc. Skladovat v těsně uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných a dobře větraných prostorách.

 

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu:

Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití nebo odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Znečištěné obaly je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.