OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Chlorové vápno 600 g

160,57 Kč

132,70 Kč bez DPH

Kód CHL-202
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Chlorové vápno, 600 g

Chlorové vápno je určeno k dezinfekci kanalizačních odpadů a potrubí, žump a také k dezinfekci prostorů sloužících k pěstování drůbeže, prasat, slepic a králíků.
Balení: PE dóza s bezpečnostním uzávěrem 600 g
Odstín: bílý
Aplikační teplota: Teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Mytí pomůcek: voda
Použití:
Dezinfekce se doporučuje 3x až 4x ročně a také při výměně chovu.


Nebezpečná látky:

Chlornan vápenatý (Index: 017-012-00-7, CAS: 7778-54-3)


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodu. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
Doplňující informace: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).


Skladování a přeprava: 

Skladujte v suchu při teplotách od +5 do +25 °C.


Záruční doba: 

24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení