OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF OUTDOOR BBQ čistič grilu MR 450 ml

58,93 Kč

48,70 Kč bez DPH

Kód CIF-138
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Cif Outdoor BBQ čisticí sprej je účinným řešením pro odstranění připáleného jídla, zanechává Váš gril v perfektně čistém stavu. Může být také aplikován na další různé povrchy k 100 % odstranění mastnoty (před použitím řádně přečtěte část upozornění).

 

Návod na použití:

Tryska otevření / uzavření. Stlačte bezpečnostní pojistku, směrem dolů a současně otočte trysku rozprašovač do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy STOP. Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu, dokud není zcela pokryta a nechte působit. 15 minut pro lehce až středně znečištěné oblasti. Opláchněte a setřete hadříkem 30 minut pro středně znečištěné oblasti a 30 – 60 minut pro velmi znečištěné oblasti. Opláchněte a setřete hadříkem. Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze.

 

Upozornění:

Nedržte výrobek dnem vzhůru. Používejte na studené povrchy. Nepoužívejte na samočisticí trouby. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce trub / grilů. NEPOUŽÍVEJTE na hliník, měď, mosaz, mramor, lakované dřevo nebo na nálepky na spotřebičích. Nepoužívejte na světla, topná tělesa, ventilátory, které jsou součástí trub.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje natrium (2-(2-deocyloxyetroxylethyl)-sulfát, 2-aminoethan-1-ol, hydroxid, sodný. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Nevdechujte prach / mlhu. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém, Limonene