OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Perfect na trouby a grily rozprašovač 500 ml

67,52 Kč

55,80 Kč bez DPH

Kód CIF-041
Počet kusů
Skladem: 19 kusy

Cif Trouba & Gril čisticí sprej a speciálně navržen tak, aby odstranil připálenou mastnotu a poskytoval 100 % odstranění mastnoty. Jeho účinné složení s odmašťovacími složkami odstraní i velmi odolné nečistoty z trouby, grilu i varné desky.

 

Návod k použití:

Tryska otevření / uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop.
Návod na použití: Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu, dokud není rovnoměrně pokryta. Nechte působit 30 minut, v závislosti na intenzitě znečištění povrchu. Opláchněte.
Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze.

 

Upozornění:

Neotáčejte lahvičku dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočisticí trouby. V Případě pochybností se řiďte pokyny výrobce trub. NEPOUŽÍVEJTE na nápisy na spotřebičích, hliník, měď, mosaz, mramor nebo lakované dřevo. Nepoužívejte na světla, ventilátory a větrání, které jsou součástí trouby.


Vhodné pro použití i na gril.

 

Způsobujte těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje hydroxid sodný koke-alkyl (dimethyl) amioxidy, 2- Aminothan-1-ol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte prach /mlhu. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou. Umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém, Limonene