OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIF Perfect trouby a grily rozprašovač 435 ml

79,50 Kč

65,70 Kč bez DPH

Kód CIF-041
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Cif Perfect trouby a grily rozprašovač 435 ml

Cif Perfect trouby a grily rozprašovač je čisticí sprej odstraňující připálenou mastnotu. Odstraní i velmi odolné nečistoty z trouby, grilu či varné desky.

Použití:

Tryska otevření / uzavření: Stlačte ochranný uzávěr směrem dolů a otočte trysku rozprašovače do pracovní polohy. Po použití vždy otočte trysku zpět do polohy Stop.

Aplikujte přímo na studenou čištěnou plochu, dokud není rovnoměrně pokryta. Nechte působit 30 minut, v závislosti na intenzitě znečištění povrchu. Opláchněte. Uchovávejte na chladném místě ve svislé poloze.

Upozornění:

Neotáčejte lahvičku dnem vzhůru. Používejte pouze na studené povrchy. Nepoužívejte na samočisticí trouby. V Případě pochybností se řiďte pokyny výrobce trub. NEPOUŽÍVEJTE na nápisy na spotřebičích, hliník, měď, mosaz, mramor nebo lakované dřevo. Nepoužívejte na světla, ventilátory a větrání, které jsou součástí trouby.

 

Nebezpečí:

Způsobujte těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Obsahuje hydroxid sodný koke-alkyl (dimethyl) amioxidy, 2- Aminothan-1-ol. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte prach /mlhu. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou. Umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém, Limonene