OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ČIKULI čistič skvrn 200 ml

60,38 Kč

49,90 Kč bez DPH

Kód CIK-002
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Čikuli čistič skvrn 200 ml


Čistič skvrn na bázi rozpouštědel určený k čištění mastných olejových a asfaltových skvrn především z textilií, ale i jiných materiálů (sklo, plasty, kovy, vytvrzené látky).


 

Použití:


Naneste na skvrnu a nechte chvíli působit. Pak setřete bavlněným hadříkem. Při čištění textilií podložte hadříkem a z opačné strany vtírejte do podloženého hadříku. Při silném znečištění vícekrát opakujte.


 

Nebezpečí.

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘÍ POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.


 

Složení:


30 % a více alifatické uhlovodíky,Obsahuje: cyklohexan, aceton, pentan, izopropylalkohol


 

Skladování:


Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.