OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ČIKULI čistič skvrn 200 ml

49,01 Kč

40,50 Kč bez DPH

Kód CIK-002
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Čikuli čistič skvrn 200 ml

Čistič skvrn na bázi rozpouštědel určený k čištění mastných olejových a asfaltových skvrn především z textilií, ale i jiných materiálů (sklo, plasty, kovy, vytvrzené látky).

 

Obsah nebezpečných látek:

Cyklohexan, aceton, pentan, izopropylalkohol, 30 % a více alifatické uhlovodíky.

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.


Složení:
Cyclohexane, Acetone, Pentane, Alcohol, Isopropyl alcohol, MEK, Denatonium, Benzoate, Methyl alcohol