OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CILLIT BANG WC blok Svěží oceán 2 x 35 g

92,69 Kč

76,60 Kč bez DPH

Kód CIL-003
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Cillit Bang WC blok Svěží oceán DUO, 2 x 35 g

Cillit Bang WC blok Svěží oceán DUO odstraňuje nečistoty, skvrny a pachy.
Bez fosfátů
Žádná bělidla
Obal vyrobený z 80 % z recyklovaného plastu
6 in1
1. Svěží vůně
2. Zářivá čistota
3. Účinnost proti vodnímu kameni
4. Účinnost proti nečistotám
5. Silná čisticí pěna
6. Fialové zbarvení vody při splachování.
Obal předejte k recyklaci.


Použití:

1. Oddělte obal podél označení.
2. Vyjměte produkt z plastového obalu.
3. Produkt umístěte na vnitřní okraj WC mísy tam, kde je nejsilnější proud vody.
4. Po použití produkt zlikvidujte do komunálního odpadu a vyměňte jej za nový.
Produkt vydrží až 250 spláchnutí.


Cillit Bang tuhý WC blok Svěží oceán DUO

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Obsahuje nerol; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; cineol. Může vyvolat alergickou reakci.


Nebezpečné složky:

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli


Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, alfa-iso-methyl-jonon, benzylalkohol, kumarin, eugenol, limonen.