OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIRINE bílá pasta na parkety 550 g

139,15 Kč

115,00 Kč bez DPH

Kód CIR-002
Počet kusů
Skladem: 45 kusy

CIRINE® pasta na parkety, dřevo a linoleum

 

Návod k použití:

Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. 550 g Cirine vystačí cca na 15 - 20 m2. Barva pasty je označena na obalu. Pracujte v ochranných rukavicích! Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

 

Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch. Při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody Přípravek obsahuje: Nízkovroucí hydrogenovaná benzínová frakce.

 

Nebezpečí:

H228 Hořlavá tuhá látka.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P403+233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah a obal v místě sběru nebezpečného odpadu

 

Doba spotřeby:

60 měsíců od data výroby.

 

PN 120, Hmotnost: 550 g, Bílá - čárový kód: 8594825001578