OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CIRINE bílá pasta na parkety 550 g

220,10 Kč

181,90 Kč bez DPH

Kód CIR-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Cirine bílá pasta na parkety, dřevo a linoleum, 550 g

Cirine bílá pasta na parkety, dřevo a linoleum je tuhá vosková pasta. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu.


Použití:

Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. 550 g Cirine vystačí cca na 15 - 20 m2. Barva pasty je označena na obalu. Pracujte v ochranných rukavicích! Po práci si umyjte ruce teplou vodou s mýdlem a ošetřete pokožku regeneračním krémem.


Pokyny pro první pomoc:

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch. Při zasažení očí ihned vyplachovat proudem vody.

 

Přípravek obsahuje nízkovroucí hydrogenovanou benzínovou frakci.


Nebezpečí:

Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal v místě sběru nebezpečného odpadu.


Doba spotřeby:

60 měsíců od data výroby