OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ČISTIČ stříbra tekutý 190 ml

44,29 Kč

36,60 Kč bez DPH

Kód CIS-112
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Čistič stříbra tekutý 190 ml

Čistič stříbra tekutý je účinný přípravek na důkladnou údržbu všech stříbrných předmětů.

 

Použití:

Přípravek naneste na povrch čištěného předmětu nebo předmět do přípravku ponořte. Nechte asi 1 až 2 minuty působit. Potom předmět opláchněte vodou a osušte. Postup je možné opakovat.

Usazenina ani zakalení přípravku nejsou na závadu kvality a účinnosti. Přípravek obsahuje tlumočovinu.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.