OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CITRA písek 400 g

45,50 Kč

37,60 Kč bez DPH

Kód CIT-302
Počet kusů
Skladem: 65 kusy

Citra písek, 400 g

Citra písek je práškový čistič na kuchyňské nádobí, vany, umyvadla, hygienická zařízení a keramické obkladačky.
Odstraňuje připáleniny a jiné nečistoty.


Použití:

Na navlhčený čištěný povrch naneste aktivní prášek a třením houbou nebo hadrem odstraňte nečistoty. Čištěný povrch potom důkladně opláchněte proudem čisté vody. Nepoužívejte na lakované plochy a plasty!


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokyny pro první pomoc: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Složení:

Abrazivní složky, uhličitan sodný, méně než 5 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, vonná látka: Limonene, Citral, barvivo.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.