OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO EKO 2020 Multi tablety do myčky nádobí 30 ks

180,29 Kč

149,00 Kč bez DPH

Kód CLA-325
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

CLARO EKO 2020 Multi tablety do myčky nádobí 30 ks

CLARO EKO 2020 Multi tablety do myčky nádobí perfektně čistí nádobí.
Bez fosfátů a chloru.
Lze použít i při teplotách pod 50 °C.


Dávkování:

1 tableta / 1 mycí cyklus
Spusťte mycí cyklus pouze s plnou náplní myčky.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

předpisy.
Obsahuje Protease (Subtilisin), Amylase. Může vyvolat alergickou reakci.