OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLARO EKO 2020 Multi tablety do myčky nádobí 30 ks

172,06 Kč

142,20 Kč bez DPH

Kód CLA-325
Počet kusů
Skladem: 76 kusy

Claro Eco Classic, 40 ks

Perfektně čistí nádobí, bez fosfátů a chloru. Lze použít i při teplotách pod 50 °C.

 

Dávkování:

1 tableta / 1 mycí cyklus

 

Varování
Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci.