OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 100 / 200 generální, denní 5 l

781,66 Kč

646,00 Kč bez DPH

Kód CLE-210
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CLEAMEN 100 / 200 všestranný, každodenní

Všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch, je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný, používá se proto zředěný ve velmi nízkých koncentracích.

Při sprejové aplikaci v dávkách 4 - 16 ml / 1 l vody. Při mokrém čištění (do vědra) v dávce 4 – 20 ml / 10 l vody podle druhu a úrovně znečištění ploch.

Je vhodný na mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových nerezových i skleněných ploch.

Již při koncentraci 4 ml / 1 l lehce odstraníte otisky prstů, šmouhy, a lehké mastnoty viditelné zejména na lesklých plochách, po přípravku nezůstanou šmouhy.

Od koncentrace 8 ml / 1 l lze použít v kuchyních jako odmašťovač při lehkém znečištění na laminované, dřevěné, kamenné i nerezové pracovní desky, přístroje, lednice, sklo-keramické desky vařičů apod.

Prostředek lze použít i ve vyšších koncentracích (16 ml / l i více) k odmašťování a k odstranění zvláště odolných nečistot, je schopen i hloubkově čistit, mohou se ale objevit skvrny, šmouhy, příliš mnoho pěny a intenzivní vůně.

Při použití vyšší koncentrace je nutno povrch vždy dobře opláchnout!

 

Dávkování podle úrovně znečištění

Sprejové čištění

běžné

střední

silné

ml/1 litr do rozprašovače

4

8

16

pH roztoku

9,8

10,2

10,5

       

Mokré čištění

běžné

střední

silné

ml/10 litrů do vědra

4

8

16

pH roztoku

8,5

8,8

9,3

 

pH koncentrátu: 13

 

Není vhodný na podlahy ošetřené metalickými vosky, vysoce leštěný a umělý kámen.

S ohledem na vysoký obsah aromatických látek doporučujeme používat vodu do 30°C.

Při ředění naplňte do lahve nejdříve vodu a potom teprve dávkujte přípravek – je silně pěnivý.

 

Nebezpečí:

H226: Hořlavá kapalina a páry. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah / nádobu v souladu s národními předpisy