OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 100 / 200 generální, denní úklid 1 l

217,80 Kč

180,00 Kč bez DPH

Kód CLE-209
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Cleamen 100/200 generální, denní, 1 l

Cleamen 100/200 generální, denní je všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch. Je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný, používá se proto zředěný ve velmi nízkých koncentracích.


Použití:

Při sprejové aplikaci v dávkách 4-16 ml/1 l vody.
Při mokrém čištění (do vědra) v dávce 4-20 ml/10 l vody podle druhu a úrovně znečištění ploch.
Je vhodný na mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových nerezových i skleněných ploch.
Již při koncentraci 4 ml/l lehce odstraníte ohmatky, šmouhy, a lehké mastnoty viditelné zejména na lesklých plochách, po přípravku nezůstanou šmouhy.
Od koncentrace 8 ml/l lze použít v kuchyních jako odmašťovač při lehkém znečištění na laminované, dřevěné, kamenné i nerezové pracovní desky, přístroje, lednice, sklokeramické desky vařičů apod.
Prostředek lze použít i ve vyšších koncentracích (16 ml/l i více) k odmašťování a k odstranění zvláště odolných nečistot. Je schopen i hloubkově čistit, mohou se ale objevit skvrny, šmouhy, příliš mnoho pěny a intenzivní vůně.
Při použití vyšší koncentrace je nutno povrch vždy dobře opláchnout!
Na podlahy ošetřené metalickými vosky, vysoce leštěný a umělý kámen není vhodný, doporučuje se použít přípravky Cleamen 146 nebo Cleamen 122.
S ohledem na vysoký obsah aromatických látek se doporučuje používat vodu do 30 °C.
Při ředění naplňte do lahve nejdříve vodu a potom teprve dávkujte přípravek – je silně pěnivý.
K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.


Nebezpečí:

Obsahuje: propan-2-ol, alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl, benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, hydroxid sodný.
Hořlavá kapalina a páry. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje koavone, reakční směs: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, R-p-mentha-1,8 dien, Linalool, Hexylsalicylát, E-2-benzylidenoktanal, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, Limonene, Linalool, Hexyl cinnamal, Geraniol, Benzyl salicylate, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).