OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 110 skleněné plochy 5 l

320,65 Kč

265,00 Kč bez DPH

Kód CLE-215
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Cleamen 110 skleněné plochy, 5 l

Cleamen 110 skleněné plochy je prostředek je určený k mytí oken, skleněných ploch, výplní dveří, vitrín, stolních desek a všech typů zrcadel sprejovou metodou. Lze používat jako koncentrát na silné znečištění nebo vodní roztok (250 až 500 ml/l na slabé až střední znečištění), poté je třeba plochy setřít stěrkou a přeleštit mikrovláknem. Má dobré čistící, odmašťovací a leštící vlastnosti, je parfemovaný ovocnou vůní.


Použití:

Popis použití při sprejovém čištění oken:
1) Navlhčenou utěrkou umyjeme rám okna a ze skla odstraníme hrubé nečistoty.
2) Na rozmývák naneseme vhodně naředěný Cleamen 110 pomocí rozprašovače.
3) Pomocí rozmýváku, rozetřeme po čištěné ploše a necháme několik vteřin působit.
4) Stěrkou stáhneme znečištěný roztok.
5) Suchou utěrkou z mikrovlákna setřeme cestičky a kapky, případně přeleštíme šmouhy.


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.