OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 141 strojní na podlahy 20 l

1 716,99 Kč

1 419,00 Kč bez DPH

Kód CLE-502
Počet kusů
Skladem: na dotaz

CLEAMEN 141 strojní na podlahy

Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).

Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.

Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.

Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.

 

Dávkování:

40 ml / 10 l při mírném znečištění (pH roztoku = 12), 70 ml / 10 l při středním znečištění (pH roztoku = 12,3), 100 ml / 10 l při silném znečištění (pH roztoku = 12,4).

 

pH koncentrátu:  13

 

Nebezpečí:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.