OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 141 strojní na podlahy 5 l

776,82 Kč

642,00 Kč bez DPH

Kód CLE-501
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Cleamen 141 strojní na podlahy, 5 l

Cleamen 141 strojní na podlahy je nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů). Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem. Lze jej používat i na ruční dočišťování a údržbu. Nepoužívat na mramorové povrchy, lakované parkety, laminátové podlahy, dřevo a gumu.


Nebezpečí:

Obsahuje: hydroxid draselný, metakřemičitan disodný pentahydrát, kalafuna, fumarovaná, polymer s glycerolem, amonná sůl, alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované (více než 2,5 EO), koavone.

Hořlavá kapalina a páry. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, fosfáty, parfémy, Limonene, Linalool, Hexyl cinnamal, Geraniol, Benzyl salicylate, konzervační činidla (Benzisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.