OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 240 trouby, grily 1,1 kg

166,98 Kč

138,00 Kč bez DPH

Kód CLE-100
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Cleamen 240 trouby, grily 1,1 kg

Cleamen 240 na trouby, grily je určen na odstraňování připálenin z pečicích trub, grilů, digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena. Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40 °C), pak je reakce rychlejší.

Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo. Po nanesení nechte působit 5-15 minut Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch) nebo kartáč. Na větší plochy je doporučeno používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°.

Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru a respirátor. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

Dávkování:

Doba působení: 5 min míra znečištění 1, 10 min. míra znečištění 2, 15 min míra znečištění 3

PH koncentrátu: 14

 

Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím.

Nebezpečí:

Obsahuje hydroxid draselný, hydroxid sodný, alkoholy, C9-11, ethoxylovaný, octovou kyselinu.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Zdraví škodlivý při požití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfémy, Butylphenyl methylpropional.

 

Skladování:

Skladujte při teplotách 5-25 °C.