OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 240 trouby, grily 1,1 kg

209,33 Kč

173,00 Kč bez DPH

Kód CLE-100
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Cleamen 240 trouby, grily, 1,1 kg

Cleamen 240 trouby, grily je určen na odstraňování připálenin z pečicích trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena. Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40 °C), pak je reakce rychlejší.


Použití:

Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo. Po nanesení nechte působit 5-15 minut. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč. Na větší plochy je doporučeno používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°
Nepoužívejte na hliník a materiály neodolné alkáliím.
Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru a respirátor.
Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Obsahuje: hydroxid draselný, hydroxid sodný, alkoholy, C9-11, ethoxylovaný, octová kyselina.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfémy, Butylphenyl methylpropional.