OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 240 trouby, grily 1,1 kg

152,46 Kč

126,00 Kč bez DPH

Kód CLE-100
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Cleamen 240 na trouby, grily, krbová skla

Prostředek je určen na odstraňování připálenin z pečících trub, grilů a digestoří, skla krbových kamen apod. a to především za studena. Pokud je možné znečištěný povrch nahřát (max. na 40°C), pak je reakce rychlejší.

Používá se neředěný, nanáší se pomocí rozprašovače na čištěné místo. Po nanesení nechte působit 5 - 15 min. Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha. Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč. Na větší plochy doporučujeme používat Cleamen tlakový rozprašovač 360°.

  

Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru a respirátor. Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.

 

Dávkování:

Doba působení: 5 min míra znečištění 1, 10 min. míra znečištění 2, 15 min míra znečištění 3

 

pH koncentrátu:  14

 

Návod k použití zařízení je nadřazen  tomuto návodu

 

Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím.

 

Nebezpečí:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H302: Zdraví škodlivý při požití. Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.