OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 310 gelový čistič WC 5 l

344,85 Kč

285,00 Kč bez DPH

Kód CLE-208
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Cleamen 310 gelový čistič na WC a keramiku, 5 l

Cleamen 310 gelový čistič na WC a keramiku je určen na odstranění vodního kamene, močových a dalších minerálních usazenin z vnitřních částí WC mís, pisoárů, umyvadel a dalšího sanitárního vybavení.


Použití:

Prostředek se používá neředěný, nanese se na vnitřní stěnu WC mísy a nechá se stékat, případně se rozetře štětkou, aby byl rozprostřen po celém povrchu. Dále se nechá volně působit cca 5-10 minut.
Po této době se nanesený prostředek spláchne při současném použití WC štětky, aby došlo k odstranění veškerých nečistot.
Je vhodné používat štětku s kartáčkem, který dosáhne pod převislý okraj WC mísy, kde se často drží nečistoty.
Nenechávejte nanesený prostředek dlouhodobě působit (více jak 20 minut), v případě velmi silné souvislé vrstvy usazeného vodního kamene je vhodnější proces ukončit a mechanickým působením narušit tuto vrstvu, při opakovaném procesu dojde k jejímu rychlejšímu rozpuštění.
Nepoužívat na nerezové a chromované součásti vodovodních baterií, prostředek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a mohlo by dojít k poškození povrchů.


Nebezpečí:

Obsahuje: Kyselina etidronová, Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, Kyselina chlorovodíková.
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfémy, Hexyl cinnamal, Benzyl alcohol, Coumarin, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách od 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.